Производствена база село Скалско Oбщина Дряново
+359 894 640595; +359 897 963053 office@gatevallure.eu
Close

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА

ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА „ХЕРБА ГЕОС“ ЕООД

Последна актуализация към 01.01.2021

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по – долу Oбщи условия, преди да използвате онлайн магазина www.gatevallure.eu  . Използвайки онлайн магазина  www.gatevallure.eu   ,  вие декларирате, че сте се запознали, приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. В случай, че не приемате Общите условия на www.gatevallure.eu  , моля не използвайте този уеб сайт.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Херба Геос“ ЕООД гр. Дряново, ж. к. “Априлци“ 8,  ЕИК BG203362958, представлявана от Милена Ганчева Гатева, наричана по-долу за по – кратко ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.gatevallure.eu ”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 2. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e интернет сайта, достъпен на адрес в Интернет www.gatevallure.eu , който служи като виртуална платформа на ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на договори от разстояние и за постигане на съгласия за покупко – продажба и доставка на стоки с ДОСТАВЧИКА, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНначини за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки, промоции и маркетингови активности предлагани отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез различни канали за комуникация.
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка публикувани в интернет адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНв Интернет, както и чрез други канали на комуникация.

Чл.  3. ДОСТАВЧИКА доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 4.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко – продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.gatevallure.eu  или друго средство за комуникация от разстояние.
4.2. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на поръчаните от него чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.
4.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
4.4. ДОСТАВЧИКА доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.
4.5. Цената на доставката се определя отделно и не е включена в цената на стоките. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да избере най – удобният за него метод на доставка от предлаганите от ДОСТАВЧИКА възможни варианти.

Чл. 5.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
5.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е въвел съответният e-mail адрес и парола за достъп.

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6.1.  Разглеждането на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.gatevallure.eu  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
6.2. За пазаруването без регистрация от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯ да завърши поръчката като посочи следните данни: име и фамилия на получателя, адрес за доставка, e – mail адрес и телефон за връзка, да декларира,че е запознат и е съгласен с настоящите Общи Условия. Необходимо е също така да избере начин за доставка и такъв за плащане.
6.3.  В случай, че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 7.  Правилата на настоящия раздел IV от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 8.1.  Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 8.2.  Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Тя е актуална към момента на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.3
. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
       8.4.  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
8.5.  Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
8.6.  Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 9.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
9.2.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 10.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
10.2.  Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– стоки с нарушен търговски вид и цялост на фабричната опаковка.
       10.3.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
Чл. 11.1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
         11.2.  В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
         11.3.  Ако ДОСТАВЧИКА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
          11.4.  В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
          11.5.  В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
11.6.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

 1.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12.1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
12.2.  От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията.
12.3. ДОСТАВЧИКЪТ  приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.gatevallure.eu /
VI . ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 13.1.  Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният не е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 13.2.  ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес www.gatevallure.eu  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1.           ПРЕКРАТЯВАНЕ 

чл. 14. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 01.01.2021.